Semasa

Seorang Pemuda Sempat Menghafaz 30 Juzuk Al-Quran Sebelum ‘Pergi’ Menghad4p llahi

Umur 10 tahun, kami hantar ke Mesir menghafaz Al-Quran”. Sebelum ‘Pergi’ Mengh4dap Ilahi, Pemuda Semp4t Hafaz 30 Juzuk Al-Quran

Setiap dari kita pasti mengi.mpikan penga.khiran hid.up didunia dalam kead.aan husnul kh0timah.
Begitulah kis.ah perga.khiran se0rang lelaki Allahya.rham Muhammad Fadhli Bin Muhammad Idris yang mend.erita peny.akit buah pin.ggang yang dicemb.urui 0leh setiap dari kita.

Sem0ga r0h anakanda kami bahagia di Raudhatul Sakinah

Menerusi perk0ngsian ibu Allahy.arham di laman Faceb00k Nor Anisah, beliau menceri.takan perjal.anan tera.khir anakanda tercinta sebelum menghe.mbuskan naf.as tera.khir.

“Sebelum memulakan lua.han rasa ha.ti yang masih sen.du dan sa.yu ini, ingin saya menghul.urkan rasa pengha.rgaan kepada saudara mara jauh dan de.kat, taulan, rakan, sahabat. Malah wajah-wajah asing yang pertama kali bersua atas ucapan, kata-kata dan d0a malah sumba.ngan yang meli.mpah sehingga sekarang ini kerana pem.ergian anakanda kami yang kami kasi.hi dunia akhirat”.

“MUHAMMAD FADHLI BIN MUHAMMAD IDRIS yang men.emui Ilahi pada hari Isnin 22 Rabiul Awal 1442 bersamaan hari Ahad 8 N0vember 2020 setelah masuk waktu Maghrib jam 7.19 malam. Ramai yang terk.ejut dengan peme.rgian tiba-tiba ini dan masing-masing ingin menget.ahui cerita sebenar, apa dan bila berl.aku dan pelbagai s0alan yang memb.uat mereka semua terpi.nga-pi.nga”.

Tidak menya.ngka anakanda kami dipan.ggil dengan mudah dan cepat. “Bagi mengh0rmati semua perta.nyaan, di sini dicerit.akan satu persatu supaya jelas. “Buka.nnya kami menyemb.unyikan apa-apa pun malah kami sendiri tidak menya.ngka anakanda kami dipa.nggil Allah swt dengan mudah dan cepat”.

“Anak kami ini adalah yang kedua daripada enam beradik dila.hirkan di Bent0ng, Pahang pada 30 Januari 1989 bersamaan hari Isnin 22 Jamadil Akhir 1409 Hijriah.Sejak umurnya 10 tahun, dia dan adik beradiknya yang lain telah kami han.tarkan ke Mesir untuk menghafaz al-Quran”.

“Dia telah ta.mat hafazan 30 juzuk nya pada tahun 2001 di Maahad Fouad Khamis Azhari, di Aysir min Ramadhan, Mesir. Anak ini memp.unyai kema.mpuan hafazan yang mengkag.umkan malah guru tahfiznya pernah menceri.takan yang dia pernah menghafaz 6 muka surat pada satu waktu tasmi’ dengan la.ncar dan Alhamdulillah dia telah selesai hafazan 30 juzuk pada umurnya 12 tahun”.

“Seterusnya setelah ta.mat hafazan dan balik ke Malaysia, dia telah menya.mbung persek0lahan menengah pula di Maahad Al-Ummah Chemor dan SMK Jelapang Jaya”. Kemudian peng.ajian tingginya dalam Dipl0ma Syariah di Kolej Universiti Sultan Ahmad Shah, Kuantan serta peringkat ijazah di Universitas Islam Ar-Raniry Banda Aceh”.

Ketika di Aceh, dia j4tuh s4kit

“Ketika di Aceh, dia telah ja.tuh sa.kit dan dibawa balik ke Ip0h untuk pemeri.ksaan dan raw.atan”. Ha.sil pemeri.ksaan di dapati beliau telah mengal.ami masalah sindr0m nephr0tic di mana buah pin.ggang mengha.dapi sedi.kit mas.alah”. Kehidup.annya berjalan seperti biasa dan penya.kitnya datang semula

“Namun kehidup.anya berjalan seperti biasa dan dia telah menya.mbung kursus ijazah dalam Diplol0ma Lanjutan bidang Islamic Jurispudence di UIA”. Penya.kitnya ka.mbuh semula semasa dia sedang mengh.adapi peperikmsaan ak.hir di UlA menyeb.abkan dia tertin.ggal dua kertas ujian”.

“Seterusnya setelah diberi kata-kata m0tivasi, dia cuba menya.mbung semula peng.ajian di USIM”. Namun kesihat.annya yang tid.ak beg.itu sta.bil menye.babkan dia tid.ak ha.dir ke peperi.ksaan semester 2 di USIM”.

“Sehingga waktu ters.ebut, dia masih sta.bil dan mampu menja.lani kehid.upan seperti sedia kala walaupun agak terb.atas”. Namun menje.lang hujung September, kesiha.tannya agak mer0s0t kerana telah mula menje.jaskan jant.ungnya dan raw.atan tera.khirnya ialah di IJN”.

“Dia telah dibe.narkan keluar dari IJN pada 28 Oktober yang lalu untuk mene.ruskan raw.atan di rumah”. Keadaannya baik, sta.bil dan dapat berk0munikasi dengan baik dan berja.lan dengan menggu.nakan sedi.kit s0k0ngan”. Kami sekeluarga diberi pelu.ang bersamanya di saat ak.hir usianya

“Syukur kepada Allah swt kerana rupanya kami anak beranak dib.eri pelu.ang bersama dengannya dis.aat ak.hir usianya walaupun kami tidak menye.dari bahawa memang itulah saat-saat terak.hir yang Allah berikan”. Kami masih 0ptimis bahawa kead.aan akan berta.mbah baik dan pelb.agai usaha di jalankan bagi menc.ari jalan keluar kepada penyemb.uhannya”.

“Dalam baki waktu yang ada, kami diberi pelu.ang untuk saling bermuh.asabah, saling berm.aafan dan sebagai se0rang ibu, ini masanya saya memberi kata sema.ngat untuk mengh.adapi saat-saat ak.hir untuk bert.emu Allah swt”. Dia se.ring meny.atakan kekes.alannya kerana kumrang dapat membaha.giakan ummi dan abah”.

“Beberapa kali dia mem0h0n maaf dan mencium pipi ummi kerana ta.kut ti.dak sem.pat lagi”. Bertubi-tubi dicium pipi ummi dan berasa sangat sen.ang dan bahagia dapat bersama ummi, katanya”.

“Sebagai ibu, saya menga.mpuni segala d0sanya dan red.ha terhad.apnya. Saya mend0akan agar Allah swt merahm.atinya dunia dan akhir.atnya dan meng.angkat peny.akit yang sedang di had.apinya”.

“Kami mena.ngis bersama-sama dan ha.ti ini sa.ngat be.las melihat anak yang dila.hirkan ini mende.rita tetapi pen.uh mengh.arap untuk sem.buh supaya dapat bersama Ummi Abah dan isteri Nurnadeeya serta anak comelnya Elmawaddah yang hanya berusia 3 tahun”.

Salam tak.ziah kepada keluarga Allahya.rham Muhammad Fadhli Bin Muhammad Idris, sem0ga keluarga dibe.rikan ketab.ahan dengan uji.an ini.

Sumber:facebook

Pihak Kami tidak bertanggungjawab terhadap komentar yang diutarakan melalui laman sosial ini. Ia adalah pandangan peribadi pemilik akaun dan tidak semestinya menggambarkan pendirian sidang redaksi kami. Segala risiko akibat komen yang disiarkan menjadi tanggungjawab pemilik akaun sendiri

Dah Baca, Jangan Lupa Like, Komen Dan Share Page Kami Ya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *