Semasa

(Terkini) – Wanlta M4ut Dilangg4r Ketlka Cuba Memb4ntu M4ngsa Kem4langan.

Bay4n Lep4s : Dua lndividu m.aut dalam kemaI.angan di Jalan Sungai Tiram berha.mpiran Lap.angan Terbang Antarab.angsa Pulau Pinang hari ini.

Difah.amkan kemaI.angan pertama berlaku pada jam 11.30 malam tadi memb.abitkan se0rang lelaki bernama Faizal Abu Ba.kar dan m4ngsa kedua yang juga se0rang wanita bernama Suhaila Zainol diIa.nggar 0leh sebuah prot0n wira yang dip4ndu Ia.ju ketika Puan Suhaila Zainol cuba mem4bntu Faizal.

Men.gikut sum.ber awal m4ngsa pertama Faizal Abu Ba.kar dalam perjal.anan memul.angkan barang yang tldak habis untuk dih.antar ke Hub Sh0pee Express Bayan Lepas lalu terl.ibat kemaI4ngan.

Arwh Faizal pe.rgi ketika mencari rezeki buat isteri dan 3 0rang anak anak beliau yang masih kecil. sem0ga isteri arwh ta.bah dan ku.at untuk menem.puhi du.gaan yang amat b.erat ini kehiI.angan insan ters.ayang berg.elar suami dan ayah pada anak anak.

M4ngsa kedua Puan Suzila Zainol ingin memb.antu Faizal yang terl.ibat kemaI.angan beliau bersama adik ipar beliau, namun mereka bertiga dir3mpuh 0leh sebuah prot0n wira dipa.ndu 0leh se0rang angg.ota berunif0rm.

Puan Zainol dan Faizal meni.nggaI dite.mpat kejad.ian lmpak re.mpuhan wira terb.abit manakala adik iparnya cde.ra pat.ah kakl.

Sem0ga Allah merahma.ti kedua dua nya menerima iba.dah mereka, se0rang gigih menc.ari rezeki dan se0rang lagi pe.rgi dalam membuat keb.aikan ingin memb4ntu m4ngsa kem4Iangan.

Ketika ini, pih.ak p0Iis masih menj.alankan sias.atan di l0kasi kejad.ian untuk meng.etahui pu.nca sebenar kejad.ian. Al fatihah utk kedua2 Allahy4rham dan Allahy4rhamah.

Sumber : pen4ng klnl ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *