Semasa

(Terkini) – Khab4r Duka, Warg4 Em4s Lel4ki Dit3mui Menlnggal Duni4 Di Atas Bumbung Rum4hnya

K0T4 TINGGl : Se0rang w4rga em.as dite.mui ti.dak berny4wa di atas bumbung rumahnya di Felda Pa.sak petang tadi.

M4ngsa, Yam Ramin, 80, diperc.ayai pen.gsan sebelum disa.hkan meni.nggaI du.nia 0leh pas.ukan perub.atan keti.ka mel.ihat bumbung rumahnya yang baru diba.iki.

ai B0mba Penyel.amat (BBP) K0ta Tinggi, Pega.wai B0mba Kanan II Mohd Rafi Mohd Nor berkata pi.hak b0mba mene.rima pan.ggilan kecem.asan keja.dian itu pada jam 3.44 petang.

Katanya, seramai se.mbilan angg0ta dike.jarkan ke l0kasi keja.dian yang berl.aku di Jalan Bunga Cemp.aka Felda Pas.ak.

“Ket.ika tiba di l0kasi keja.dian pas.ukan kelu.aran 0perasi (PKO) mend.apati m4ngsa telah pen.gsan di atas bumbung difah.amkan m4ngsa ingin mel.ihat kead.aan bumbung ters.ebut selepas dib.aiki.

“M4ngsa telah dised.ari pe.ngsan 0leh jirannya yang kebet.ulan berada di kawasan ters.ebut.

“PK0 berti.ndak menu.runkan m4ngsa mengg.unakan sist.em tali dan m4ngsa disa.hkan meni.nggaI du.nia 0leh pi.hak pihak Kement.erian Kesih.atan Malaysia (KKM),”katanya dalam kenya.taan hari ini.

Tambahnya, m4ngsa kemu.dian diser.ahkan kepada pi.hak p0Iis untuk tind.akan sela.njutnya.

Katanya, 0perasi dita.matkan pada jam 5.25 petang selepas mem.astikan kead.aan seI.amat.

Salam tkziah. Al fatihah

sumber : K0NLlNE , db0ngkar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *